ဘက္စံုေက်ာ္ၾကားေသာ နယူးဇီလန္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒနိတ္ဒင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈေတြက ၄င္းၿမိဳ႕ရဲ႕ အမြအႏွစ္သမိုင္းေၾကာင္းေတြအေပၚမွာ အတိအက်သက္ေရာက္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျငင္းစရာမရွိသလို ကမာၻ႕နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆံုးၿမိဳ႕ေတြဟာ သမိုင္းေၾကာင္းထင္ရွားၿပီး သူမတူတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႕  ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီတစ္ေခါက္ေတာ့ ထူးျခား ေသာ Otago ကၽြန္းဆြယ္ ေပၚတြင္ တည္ရွိတဲ့ ဒနိတ္ဒင္း ၿမိဳ႕အေၾကာင္းကို ေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒနိတ္ဒင္း ၿမိဳ႕ဟာ နယူးဇီလန္ ရဲ့ အသက္အႀကီးဆုံး ၿမိဳ႕  စာေပသမိုင္းေၾကာင္း ေကာင္းေတြ ၊ သမိုင္းေပး ယဥ္ေက်းမႈ စည္းစိမ္ အေမြအႏွစ္ေတြနဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တာေၾကာင့္ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။ဒနိတ္ဒင္း ၿမိဳ႕မွာ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ Scottish တကၠသိုလ္တစ္ခု ရွိၿပီး ၊ ရွားပါး ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ သိုိုက္ ၊ အားကစာ သမိုင္းကိုေလ့လာႏိုိင္ေသာ ခန္းမ  အစရွိေသာ ထူးျခားမႈမ်ား စြာ…