သဘာ၀မိခင္ႀကီး ရဲ႕ အဖိုးထိုက္ ရတနာ Halong ကမ္းရိုးတန္ေဒသ (Halong Bay, the Gifts of the Mother Nature)

(Halong Bay, the Gifts of the Mother Nature) ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံ Halong ကမ္းရိုးတန္ေဒသ ကို သင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့  ဆန္းျပားျခားနားတဲ့သဘာ၀ အလွအပေတြ၊ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေက်ာ္သက္တန္ ရိွ ထံုးေက်ာက္ ေတာင္တန္ေတြ၊ အေရအတြက္ ေျမာက္ျမားစြားေသာ၊ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ကြ်န္းေတြ၊ ယင္းကြ်န္းေတြေပၚက ႀကီးမာတဲ့ Thien Cung ႏွင့္ Surprise ဂူကဲ့သို႕ ေသာ ဂူႀကီးေတြ၊ မီတာ အနည္း ငယ္သာ ရွိတဲ့ ဂူငယ္ေလးေတြ႕ ကို ေလ့လာ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္စအပ်ိဳခဲ့တဲ့ သဘာ၀ ခရီးစဥ္းႀကီးမွာ  အံအားသင့္ဖြယ္မ်ားကို ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ တူေဖာ္ ရွာေဖြႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္တဲ့၊ လွပတဲ့ ကြ်န္းစုေတြ ေတာင္တန္းေတြႏွင့္ သဘာ၀လိႈင္ဂူေတြ ျပည့္…